SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE AMBASADORUL SUA ÎN MOLDOVA

Am expediat astăzi o scrisoare către Ambasadorul SUA în Moldova cu privre la situația Stadionului Republican.

Puteți susține acest demers printr-un share.

Traducere în limba română mai jos.

Перевод на русский язык ниже.

OPEN LETTER TO US AMBASSADOR TO MOLDOVA:

August 28, 2019

H. E. Dereck J. Hogan

U.S. Ambassador to the Republic of Moldova

Re: Republican Stadium

Your Excellency,

WE THE PEOPLE, a group of Chisinau residents, are concerned with the fate of the former Republican Stadium.

According to the media reports, the US Government intends to purchase this asset in order to build a new US Embassy on its territory. We are aware that the new building and the area surrounding it will be subject to increased security measures, that would affect the entire neighbourhood and its residents. More importantly, we strongly believe that such a huge territory, meaning four blocks of streets, situated in the historical centre of Chisinau should remain a public area and it should be used to the benefit of Moldovan citizens.

Equally, we are deeply disappointed that democratic procedures have been neglected by the Moldovan Government in the process of negotiating this issue with the American authorities, specifically the principle of transparency, inclusion and public consultations.

The former Republican Stadium represents a very dear asset with profound historical value for our city and its residents. In the 19th century it was a public space (The Straw Square) serving as market for the needs of inhabitants. By the middle of 20th century it was given a new public function: Republican Stadium. Some important examples from its history: in 1966, the first ever cosmonaut Yuri Gagarin addressed 20.000 people at the Stadium. In 1996, David Beckham played there for the first time as a member of England's national soccer team against the national team of the Republic of Moldova. Those events make us very proud and this place very special for us.

We understand that the current premises of the US Embassy do not satisfy the needs of Your staff. We would like to ask You, as a representative of a country promoting democratic values and principles, to ensure maximum transparency in this process. In this context, we will appreciate a possibility to have a meeting with You so we can present our case in more depth. We are happy to contribute with the expertise and knowledge of many members of our community in organising public consultations in order to take into account the needs and interests of all counterparts, as well as to find alternative solutions. To be able to provide the expertise and to put it to best use in finding alternative solutions, we will appreciate if You share with us a list of needs and requirements towards a sought territory. In addition, if there is a visual project of what a territory satisfying the needs of the US Embassy is expected to look like, we will further appreciate Your sharing it with us in the spirit of transparency and good faith.

We deeply value and appreciate all the contribution that the US Government made for the development of our country and believe that with careful involvement a solution can be found to the satisfaction of all interested parties.

Sincerely Yours,

1. Ruslan Uskov - lawyer 

2. Iulia Panici - musician, trainer 

3. Marina Aidova - free-lance interpreter

4. Alexei Ghertescu - attorney at law

5. Alexandru Cordonean - music producer

6. Valentin Strișcov - sound editor

7. Eugenia Boldescu - events-manager

8. Cătălina Molodoi - communication & PR consultant 

9. Ruslan Petis - hairdresser 

10. Ludmila Chirnitchi - pensioner 

11. Constanța Dohotaru - architect - urban planner 

12. Maria Axenti - anthropologist

13. Ion Ungureanu - environmentalist

14. Pavel Braila - visual artist / film director / academy professor 

15. Vlada Ciobanu - activist, trainer

16. Ana-Maria Popa - interpreter

17. Ana Dabija - activist, historian

18. Natalia Slepuhin - activist / project manager

19. Oleg Siutkin - software quality engineer 

20. Vitalie Sprinceana - journalist / urban activist

***

Traducere în limba română:

Excelenței Sale

Domnului Dereck J. Hogan,

Ambasadorul SUA în Republica Moldova

Excelență,

NOI POPORUL, reprezentăm un grup de locuitori ai orașului Chișinău, îngrijorați de soarta fostului Stadion Republican.

Potrivit relatărilor media, Guvernul Statelor Unite intenționează să procure acest bun pentru a construi o nouă ambasadă SUA pe teritoriul său. Înțelegem că noul edificiu și zona din împrejurare vor fi expuse unor măsuri de securitate sporite, ce vor va afecta întreaga vecinătate și locuitorii săi. Mai mult decât atât, credem cu fermitate că un teren atât de mare, cu precizie patru cartiere, situate în centrul istoric al Chișinăului, trebuie să rămână un spațiu public și să servească întru beneficiul cetățenilor moldoveni.

În egală măsură, suntem profund dezamăgiți din cauză că procedurile democratice au fost neglijate de către Guvernul Republicii Moldova în procesul de negociere a acestui caz cu autoritățile americane, în mod particular fiind vorba de principiul transparenței, al incluziunii și consultărilor publice.

Fostul Stadion Republican reprezintă un patrimoniu prețios, cu o profundă valoare istorică, pentru orașul nostru și locuitorii săi. În secolul 19, acest teritoriu a fost un spațiu public (Piața Fânului), servind drept loc de târg pentru localnici. Către mijlocul secolului 20, acest spațiu capătă o nouă valoare, devenind Stadion Republican. De mai menționat câteva exemple: în 1966, primul cosmonaut Yuri Gagarin a ținut un discurs în fața a 20.000 de oameni pe Stadionul Republican. În 1996, David Beckham a jucat pe terenul Stadionului Republican din Chișinău primul său meci pentru echipa națională a Angliei împotriva naționalei moldovenești. Aceste evenimente istorice ne inspiră mândrie, iar acest loc este unul special pentru noi.

Înțelegem că actualul sediu al Ambasadei SUA nu satisface necesitățile angajaților săi. Vă rugăm, pe această cale, ca reprezentant al unei țări ce promovează valori și principii democratice, să asigurați maximă transparență în procesul dat. În acest context, vom aprecia posibilitatea de a avea o întâlnire cu Excelența Dumneavoastră pentru a avea posibilitatea să ne prezentăm cauza în detalii. Suntem dispuși să contribuim prin expertiza și cunoștințele multor membri ai comunității noastre în vederea organizării unor consultări publice pentru a lua în calcul necesitățile și interesele tuturor părților vizate, de asemenea în vederea identificării unor soluții alternative. Pentru a putea oferi expertiza necesară și a o pune în valoare maximă în vederea găsirii unor soluții alternative, vom aprecia dacă veți putea oferi o listă de necesități și condiții pentru terenul căutat. În plus, dacă există un proiect grafic pentru terenul ce ar satisface necesitățile Ambasadei SUA, vom aprecia să-l împărtășiți cu noi în spiritul transparenței și bunei credințe.

Apreciem profund toată contribuția pe care Guvernul SUA a făcut-o pentru dezvoltarea țării noastre și credem că printr-o implicare prudentă poate fi găsită o soluție ce ar satisface toate părțile interesate și vizate.

***

Перевод на русский язык:

Ваше Превосходительство, 

Господин Посол Хоган,

МЫ НАРОД, группа жителей Кишинёва, обеспокоенных судьбой бывшего Республиканского стадиона.

Согласно сообщениям в СМИ, Правительство США собирается выкупить упомянутую территорию в свою собственность для того, чтобы построить там новое здание Американского посольства. Мы осознаём, новое здание, а также окружающие его площади будут подвергнуты повышенным мерам безопасности, что отразится на всём жилом районе и на его жителях. Более того, мы твёрдо верим, что эта огромная территория, общей площадью в четыре уличных квартала, которая находится в историческом центре Кишинёва, должна оставаться в общественном пользовании и должна служить на благо граждан Республики Молдова.

Также хотим отметить, что мы глубоко разочарованы тем, что молдавское правительство игнорировало демократические процедуры во время переговорного процесса с американскими властями по этому вопросу. В частности, были проигнорированы принципы прозрачности, инклюзивности и консультаций с общественностью.

Бывший республиканский стадион - это очень дорогое место, которое представляет историческую ценность для нашего города и его жителей. В 19-ом веке эта территория являлась общественным местом (Соломенна Площадь), будучи рынком для это место место получило новую роль, став Республиканским Стадионом. Приведём еще пару примеров: в 1966-м году первый в мире космонавт Юрий Гагарин выступал на этом стадионе перед двадцатью тысячами наших сограждан. В 1996-м году, именно н этом стадионе Дэвид Бэкхам впервые выступил в качестве члена национальной сборной Англии по футболу против национальной сборной Республики Молдова. Такие события пробуждают в нас гордость и делают это место особенным для нас.

Мы понимаем, что здание, в котором сегодня размещается посольство США не удовлетворяет потребности штата сотрудников. Мы обращаемся к Вам, как представителю страны, борющейся за продвижение демократических ценностей и принципов, с просьбой обеспечить максимальную прозрачность в этом процессе. В связи с этим, мы будем признательны за возможность встретиться с Вами для того, чтобы представить наш кейс более подробно. Мы будем рады предоставить экспертизу и знания многочисленных членов нашего сообщества в рамках организованных общественных слушаний для того, чтобы принять во внимание потребности и нужды всех заинтересованных сторон, а также выявить альтернативные решения по этому вопросу. Для того, чтобы мы могли предоставить такую поддержку Вам и найти альтернативные решения, мы просим Вас предоставить нам список технических условий и потребностей посольства относительно искомой территории. Более того, если у Вас есть готовая графическая модель новой территории, которая удовлетворяла бы потребностям посольства США в Республике Молдова, мы будем признательны, если Вы передадите их нам в духе прозрачности и доброй воли.

Мы глубоко ценим и признательны в полной мере за вклад, который Правительство США сделало в развитие нашей страны. Но мы также убеждены, что при вдумчивом подходе к этому вопросу, вместе мы сможем найти удовлетворительное для всех заинтересованных сторон решение.

***

sursă foto: www.agora.md

pictură murală de pe zidul Stadionului Republican

Смотреть меньше
0 Комментарии

Producatori eco prezenti la Târgul de Roadă Locală!

Produse eco la Târgul de Roadă Locală!

0 Комментарии

Iarmarocul Tryudik - idea şi scopuri

Cum a aparut idea de organizare a iarmarocului, ce inseamna denumerea lui si ce scopuri promoveaza - aflati din interviul video cu organizatori. https://www.youtube.com/watch?v=GcQEugTCei4

Вероника Горчак. Первый детский базар Кишинева открывается (ЛИЦА УЛИЦ)
0 Комментарии

Peste 50 de producători de pomușoare procesează împreună!

Asociația de producători Moberry aduce spre consum consumatorului local zeci de feluri de dulceturi, fructe deshidratate și pastelată din fructe.

Conducând local creăm locuri de muncă la noi acasă care generează la rândul lor plata de taxe și impozite!

0 Комментарии

Diaspora contează! Diaspora ne salvează!

Și consumatorii locali pot fi solidari cu noi la 28 septembrie la Valea Morilor la Târgul de roadă locală!

0 Комментарии

E toamnă din nou în Moldova…

Parcă ar trebui să te bucure că pe aceste terenuri mănoase iar s-au făcut atâțea struguri că poți hrăni cu ei 20 de milioane de oameni un an întreg. Dar oamenii sunt triști și speriați că nu au unde și cui vinde!

La Guvern și Parlament ședințe peste ședințe! Efect = ...

Читать больше
Producătorii se plâng că nu au unde să-și vândă strugurii, care deja s-au copt
Producătorii se plâng că nu au unde să-și vândă strugurii, care deja s-au copt
1 Комментарий

Târg de Roadă Locală la 28 septembrie 2019

Ce nu fac alții, facem noi!

Hai să facem o tradiție din a ne iubi producătorii de alături!

Împreună schimbăm mentalități, iar odată cu asta schimbăm și lucrurile înspre bine în Moldova!

Hai să alergăm la 28 sept...

Читать больше
0 Комментарии

Campanie: „Stadionul este Republican”. Un grup de activiști adresează o scrisoare deschisă ambasadorului SUA la Chișinău
Un grup de activiști civici a lansat o inițiativă pe pagina Campanii.TV8.md, pentru susținerea ideii ca teritoriul fostului Stadion Republican să nu fie folosit pentru construcția unui nou sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chișinău, ci să fie transformat într-un spațiu public, cum ar fi un parc.  „Teritoriul fostului Stadion Republican reprezintă […]
0 Комментарии

Calitatea drumurilor și a trotuarelor, lipsa curățeniei, transportul public, aspectul orașului și corupția sunt problemele prioritare ale chișinăuienilor.


Acestea au fost identificate în urma unui sondaj reprezentativ pe un eșantion de 1300 de persoane, în perioada 5 iulie – 4 august 2019.


Cercetarea a fost elaborată de c...

Читать больше
SONDAJ: CHIŞINĂUIENII NU SUNT MULȚUMIȚI DE ACTIVITATEA PRIMĂRIEI ȘI VOR SĂ PARTICIPE LA ALEGERI - Primaria Mea
Calitatea drumurilor și a trotuarelor, lipsa curățeniei, transportul public, aspectul orașului și corupția sunt problemele prioritare ale chișinăuienilor. Acestea au fost identificate în urma unui sondaj reprezentativ pe un eșantion de 1300 de persoane, în perioada 5 iulie – 4 ...
0 Комментарии

Corupția - soră cu educația!

/VIDEO/ Corupția, soră cu educația! În școli și grădinițe s-au început colectările de bani
A început noul an școlar, s-au înmulțit și cazurile de colectarea ilicită a banilor în instituțiile de învățământ. Practic, în fiecare zi părinții se plâng, pe rețelele sociale, că sunt impuși să achite bani pentru diferite servicii. Și Centrul Național Anticorupție și-a intensificat activitatea. A creat o celulă de criză, iar în prima săptămână de […]
0 Комментарии

Liceul Gh. Asachi din Chișinău - buget și cheltuieli pentru anii 2018-2019

2 Больше

Bugetul liceului Gh. ASACHI pentru anul 2018 – 30 milioane 129 mii lei

Bugetul liceului Gh. ASACHI pentru anul 2019 – 20 milioane 880 mii lei

Numărul de elevi - 1850 elevi


Din RESURSE BUGETARE în anul 2018 au fos...

Читать больше
0 Комментарии