Ședințe online în Consiliul municipal Chișinău? / Онлайн-заседания в Муниципальный совет Кишинёва?

gallery image

La finele anului 2019, începutul anului 2020 în China a izbucnit o epidemie, iar virusul care a provocat-o a fost denumit ulterior COVID-19. Dacă la început ni se părea departe, epidemia s-a transformat în pandemie și Republica Moldova nu a fost trecută cu vederea. Pentru a evita răspândirea în masă a populației autoritățile au întreprins un șir de măsuri restrictive inclusiv:


 • prin dispoziția nr. 99-d din din 11 martie 2020 cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19, pe teritoriul municipiului Chișinău au fost interzise adunările în masă cu participarea unui număr mai mare de 50; 


 • Parlamentul Republici Moldova a instituit stare de urgență începând cu data de 17 martie 2020 până în data de 15 mai. În hotărârea Parlamentului au fost prevăzute mai multe măsuri printre care introducerea măsurilor de carantină, interzicerea manifestațiilor publice, restricționarea circulației, regim special de intrare-ieșire în țară, precum și regim special de circulație în interiorul țării;


 • prin dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova au fost interzise, începând cu 27 martie 2020, aflarea în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane.


Ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău a avut loc pe 10 martie și trebuia să continue pe 12 martie, dar a fost amânată pe o perioadă nedeterminată din cauza riscului de infectare cu COVID-19.


Conform Regulamentului CMC, art. 159 „Deciziile CMC se adoptă cu votul majorității consilierilor municipali prezenți” și respectiv conform art. 160 „prezenți sunt considerați doar consilierii care la momentul votării se află în sala de ședințe”. Aceste prevederi presupun că într-un spațiu închis vor fi 51 de consilieri, Secretarul Consiliului, Primarul General, personalul primăriei, raportor, reporteri, cetățeni etc. toți fiind supuși la un risc sporit de infectare.


Mai multe orașe au modificat regulamentele interne și au început organizarea ședințelor online pentru gestionarea nemijlocită a problemelor orașelor în situația de criză creată. Pe 23 martie municipiul Cluj-Napoca a avut prima ședință online. Proiectul privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Cluj-Napoca a fost votat unanim.


Ședințele online ar fi o soluție și pentru municipiul Chișinău. Printre principalele beneficii ar fi diminuarea semnificativă a riscului de îmbolnăvire și posibilitatea organizării ședințelor consiliului municipal înspre gestionarea eficientă a treburilor orașului.


Cum vor decurge ședințele online? Voi explica după modelul adoptat de municipiul Cluj-Napoca:

 1. Primarul General, Secretarul Consiliului, Președintele de ședință și personalul necesar se află în sala de ședință cu respectarea tuturor normelor sanitare impuse;
 2. Consilierii participă la ședință prin intermediul unei platforme online de videoconferință;
 3. Se intonează imnul, se adoptă ordinea de zi și decurge ședința propriu-zisă;
 4. Proiectele propuse se votează electronic;
 5. După epuizarea ordinii de zi ședința se declară închisă;
 6. Ședința consiliului este transmisă live, în cazul Clujului a fost făcut stream pe YouTube, ca orice cetățean să o poată urmări;
 7. De menționat că ședințele comisiilor de specialitate tot se desfășoară în regim online.

Deoarece regulamentele de funcționare a consiliilor diferă, se vor impune mai mult ajustări de ordin tehnic. Principala diferență va fi în modul de votare, or la momentul actual conform art. 19 alin. 6 din legea privind APL (https://bit.ly/3anBilb) și art. 10 alin. 6 din legea Privind Statutul mun. Chișinău (https://bit.ly/2VDqF8z) „Consiliul municipal poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal”, din acest considerent metoda adoptată optimă de vot este cea nominală, descrisă la moment la art. 155 în Regulamentul CMC (https://bit.ly/3ale7rT) „Votarea prin apel nominal se desfășoară în felul următor: președintele de ședință oferă explicații asupra votării și sensul cuvintelor „pro”, „împotrivă” și „abținut”. Secretarul Consiliului dă citire numelui și prenumelui consilierilor în ordine alfabetică. Consilierul municipal nominalizat se ridică și pronunță cuvântul „pro”, „împotrivă” sau „abținut” în funcție de opțiunea sa.”


Am elaborat un proiect de decizie care are ca scop organizarea de ședințe online în Chișinău (https://bit.ly/2XFDgLd), proiectul a fost supus consultărilor publice (https://bit.ly/2xCuJy0). Aștept până pe 27 aprilie toate sugestiile de îmbunătățire ca să putem avea un consiliul care funcționează, respectă normele sanitare și are grijă de sănătatea și siguranța orășenilor!


--------------------------------------------------------------------------------


В конце 2019 - начале 2020 года в Китае разразилась эпидемия, и вирус, вызвавший ее, впоследствии получил название COVID-19. Поначалу нам казалось, что мы далеки от этой проблемы, но эпидемия переросла в пандемию и не обошла стороной и Республику Молдова. Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, власти приняли ряд ограничительных мер, в том числе:

 

 • положением № 99 от 11 марта 2020 г. по мерам по предотвращению и сокращению распространения вируса COVID-19 на территории муниципия Кишинэу были запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек;

 

 •  Парламент Республики Молдова ввел чрезвычайное положение с 17 марта 2020 года по 15 мая. В решении парламента были предусмотрены несколько мер, включая введение карантинных мер, запрет массовых мероприятий, ограничение передвижения, специальный режим въезда-выезда, а также специальный режим передвижения внутри страны;

 

 • согласно положению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 6 от 26 марта 2020 г. было запрещено, начиная с 27 марта 2020 года, находиться в общественных местах, группами более 3 человек.

 

Последнее заседание муниципального совета Кишинева состоялось 10 марта и должно было продолжиться 12 марта, но было отложено на неопределенный срок из-за риска заражения COVID-19.

 

Согласно Постановлению Мунсовета, ст. 159 «Решения МСК принимаются голосованием большинства присутствующих муниципальных советников» и в соответствии со ст. 160 «присутствующими считаются только те советники, которые на момент голосования находятся в зале заседаний». В этих положениях предполагается, что в закрытом помещении будут находиться 51 советник, секретарь Совета, мэр, персонал мэра, докладчик, журналисты, граждане и т. д. Все подвержены повышенному риску заражения.

 

Несколько городов изменили правила внутреннего распорядка и начали организовывать онлайн-встречи для решения проблем городов в создавшейся кризисной ситуации. 23 марта в городе Клуж-Напока состоялась первая онлайн-встреча. Проект, касающийся изменения Положения об организации и функционировании местного совета Клуж-Напоки, был принят единогласно.

 

Онлайн-встречи были бы решением и для Кишинева. Среди основных преимуществ - значительное снижение риска заболеваний и возможность организации заседаний муниципального совета для эффективного управления городскими делами.

 

Как будут проходить онлайн-встречи? Я объясню на примере муниципалитета Клуж-Напока:

 1. Генеральный мэр, секретарь Совета, председатель собрания и необходимый персонал находятся в зале заседаний с соблюдением всех санитарных норм;
 2. Советники присутствуют на встрече посредством платформы онлайн-видеоконференций;
 3. Звучит гимн, утверждается повестка дня и начинается заседание;
 4. Голосование за предлагаемые проекты проводится в электронном виде;
 5. По окончании повестки дня собрание объявляется закрытым;
 6. Заседание совета транслируется в прямом эфире. В случае Клужа, заседание транслировалось на YouTube, чтобы любой гражданин мог следить за ходом заседания;
 7. Следует отметить, что заседания специализированных комиссий по-прежнему проводятся в режиме онлайн. 

Поскольку правила работы мунсовета Кишинёва несколько отличаются, потребуются некоторые технические поправки. Основное отличие будет в способе голосования. В настоящий момент согласно ст. 19 параграф 6 закона о местных властях (https://bit.ly/3anBilb) и ст. 10 абзац 6 Закона об Уставе муниципия Кишинэу (https://bit.ly/2VDqF8z) «Муниципальный совет может определять принятие некоторых решений тайным или номинальным голосованием», по этой причине оптимальный принятый метод голосования является номинальным, описанным в ст. 155 Регламента МСК (https://bit.ly/3ale7rT) «Номинальное голосование проводится следующим образом: действующий председатель дает объяснения по поводу голосования и значения слов «за»,«против» и «воздержался». Секретарь Совета зачитывает имена и фамилии советников в алфавитном порядке. Назначенный муниципальный советник встает и произносит слово «за», «против» или «воздержался» в зависимости от его выбора».

 

Мы разработали проект, целью которого является организация онлайн-заседаний в Кишинёвского муниципального совета (https://bit.ly/2XFDgLd), проект был представлен для публичных консультаций (https://bit.ly/2xCuJy0) Если у Вас есть предложения по улучшению данного проекта, можете представить их мне до 27 апреля, чтобы мы могли иметь функционирующий совет, соблюдать санитарные нормы и заботиться о здоровье и безопасности граждан!


*Эта статья была переведена Михаилом Плацинда.


Смотреть меньше
0 Комментарии

A fost simplificată procedura de efectuare a examenelor profilactice pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial

gallery image

Conform p.3 al Ordinului MSMPS nr.703 din 31 iulie 2020, examenele profilactice ale copiilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial vor fi efectuate prin examinarea riguroasă a copiilor de către medicul de familie, în vederea depistării abaterilor de la dezvoltarea normală sau diverse...

Читать больше
0 Комментарии

Reprezentanții societății civile au discutat clasamentul de transparență

gallery imageReprezentanții societății civile din municipiul Bălți și din raionul Singerei au chemat primarul de Bălți Renato Usatii și primarul de Singerei Arcadie Covaliov la o discuție la tema „Primăria Bălţi, cea mai tra...

Читать больше
0 Комментарии

Terasă sau restaurant? Există oare dorința de a plăti mai puține impozite?

gallery image

Alegerea terasei Objora ca obiect de investigație analitică nu este deloc întâmplătoare. Schemele care sunt utilizate în „Objora” pot fi observate și în alte unități de catering din mun. Bălți. În 2019, administrația locală a aprobat o creștere aproape triplă a cotei impozitului pe proprietăți pentru completarea bugetului mun. Bălți. Dar, în același timp,...

Читать больше
0 Комментарии

,,Ghiozdanul calator'' deja calatoreste spre Moldova

gallery image

Încet, încet și cu ajutorul oamenilor buni ❤️ ,,ghiozdanul calator” și alte donatii ajung la copilașii din Moldova, pentru ce suntem extrem de recunoscători companiilor de transport Paris-Chișinău, care ne ajuta si ne susține.

Читать больше
0 Комментарии

Терраса или ресторан? Нет ли тут желания платить меньше налогов? Расследование по «Терраса Objora»

gallery image

Выбор именно террасы «Objora» как объекта для аналитического расследования, вовсе не случаен. Схемы, которые применяются в «Objora», можно увидеть и в других заведениях общепита мун. Бэлць. В 2019 году местная власть пошла на повышение почти в 3 раза ставки налога на недвижимость для пополнения бельцкого бюджета. Но при этом продлевает копеечные договора ...

Читать больше
0 Комментарии

YOUTHBANK CAHUL ANUNȚĂ CONCURS DE RECRUTARE A NOILOR MEMBRI!

gallery image

😀Vino în echipa 

Читать больше
0 Комментарии

Drepturile angajatilor.

gallery image

Fiind in era informaţională oarecum des întîmpin cazuri cînd angajații nu îşi cunosc drepturile la locul de muncă. Astăzi vin cu o informație vis-à-vis de acest fenomen. Art.9, alin.1) din Codul Muncii al Republicii Moldova ne spune că salariatul are dreptul:

- la încheierea, modificarea, suspend...

Читать больше
0 Комментарии

Virsta adolescentilor pentru munca.

gallery image

Asa un factor interesant am decis astazi sa pun la discutie, consider asta fiind o tema foarte importanta pentru societatea noastra. Deci e bine sa stiti ca munca se permite si de la virsta de 15 ani dar cu anumite conditii intru a respecta cadrul legal☝️

Pe scurt:

✅ art.46 alin.3) din Codul Muncii al RM ne zice ca: persoana fizică poate înche...

Читать больше
0 Комментарии

DIASPORA ,,HRANESTE UN BATRAN'' DIN MOLDOVA

+2


A fi batran in R.Moldova este o adevarata provocare iar uneori un chin absolut de aceea

diaspora a lansat

Campania ,, hrănește un bătrân” din Moldova, acum suntem in proces de distribuitie, împreuna reușim sa ajungem in localitățile Moldovei unde găsim batrini triști si singuratici

Читать больше
0 Комментарии

Campania ,,Ghiozdanul calator 2020'' din inima diasporei

Incheiem colectările

Читать больше
0 Комментарии