Obligatiunile partilor in cazul aplicarii la credit.

gallery image

Cu toţii aplicăm la un credit mai devreme sau mai tîrziu. Ţinînd cont că trăim in Republica Moldova ne confruntăm şi cu problema întîrzierii plăților la credit. Ce spune Legea despre obligațiuni şi drepturi în acest caz? Atît a creditorilor cît şi a debitorilor. Astāzi facem o excursie in Codul Civil al RM. 

Codul Civil a reglementat o garanție care derivă din Refuzul de executare a contractului(Art. 1241 Cod Civil):

– Creditorul este în drept să refuze executarea obligaţiei de a pune la dispoziţia debitorului creditul dacă, după încheierea contractului de credit:

a) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a rambursa creditul;

b) debitorul sau terţul încalcă obligaţia de a acorda garanţii de rambursare a creditului pe care şi-a asumat-o sau alte condiţii prevăzute de contractul de credit pentru punerea la dispoziţie a creditului. 

– Creditorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziţie următoarele tranşe ale creditului, în cazul în care contractul prevede acordarea creditului în tranşe, dacă debitorul nu îndeplineşte condiţiile contractului referitoare la tranşa sau tranşele precedenteori la tranșa care urmează să se acorde.

– Debitorul este în drept să refuze creditul parţial sau total. În acest caz, el trebuie să plătească creditorului o remuneraţie pentru punerea la dispoziţie a creditului (comision de neutilizare). Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în cazul contractelor de credit pentru consumatori, reglementate prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori. Dreptul de refuz prevăzut la alin.(1)-(3) poate fi exercitat doar dacă partea care refuză notifică cealaltă parte într-un termen rezonabil pînă la momentul executării obligaţiilor ce constituie obiectul refuzului. 

Cu referire nemijlocită la Contractele de Credit (încheiate atât între persoane fizice cât și între personae juridice), vom evidenția care sunt prevederile ce reglementează Răspunderea atât a debitorului cât și a creditorului:

–    Art. 1243Răspunderea debitorului 

(1) În cazul în care a rezolvit contractul de credit pentru neexecutarea fără justificare a obligațiilor de către debitor, banca sau organizația de creditare nebancară nu are dreptul de a cere dobînda pe care o va rata din cauza încetării înainte de termen a contractului de credit. Această regulă nu împiedică banca sau organizația de creditare nebancară să ceară repararea prejudiciului cauzat conform dispozițiilor alin. (2) și, după caz, dispozițiilor privind neexecutarea obligațiilor. 

(2) Dispozițiile legale privind clauza penală rămîn aplicabile.

–    Art. 1244. Răspunderea creditorului

    În cazul neexecutării de către bancă sau organizație de creditare nebancară a obligaţiei sale de acordare a creditului, debitorul poate pretinde plata unor penalităţi de întîrziere în modul şi în mărimea prevăzute de lege sau de contract.

–  Art. 1245. Repararea prejudiciului în cazul rambursării anticipate a creditului

    (1) Dacă debitorul rambursează total sau parțial creditul înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare anticipată cu deducerea sumelor economisite, luîndu-se în considerare creditul ce s-ar fi putut acorda din contul acestor mijloace. La calcularea prejudiciului, se ţine cont atît de venitul ratat al creditorului, cît şi de cheltuielile evitate de debitor prin rambursarea înainte de termen a creditului.

    (2) Părțile pot conveni asupra unui comision de plată anticipată prin care se va repara prejudiciul cauzat prin rambursarea anticipată.

 2. Cum pot să-mi revendic acest drept?

  „Articolul 281. Cod Civil: Organele abilitate cu funcții de control privind clauzele abuzive  

(1) Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței efectuează controlul respectării prevederilor art. 712–7204din Codul civil în partea referitoare la contractele încheiate cu consumatorii și constatarea clauzelor abuzive în contracte, la sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condițiile legii.  

(2) Comerciantul are obligația de a prezenta Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la solicitare, o copie de pe originalul contractelor încheiate cu consumatorul care fac obiectul controlului, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a altor obligații de confidențialitate impuse de lege sau de contract.  

(3) În cazul constatării clauzelor abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței întocmește act de constatare și intentează acțiune în instanța de judecată în vederea solicitării constatării nulității acestor clauze. (4) În cazul în care constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, instanța de judecată constată nulitatea acestor clauze, dispune excluderea lor din contract, impunînd, totodată, comerciantului obligația de a exclude aceste clauze din contractele cu același obiect încheiate cu alți consumatori, precum și interdicția de a include astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii.  

(5) Pentru prevenirea includerii în contracte a unor clauze abuzive, acțiunile menționate la alin. (3) și (4) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de comercianți din același sector economic sau împotriva asociațiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea acelorași clauze sau a unor clauze similare.  

(6) Consumatorul prejudiciat nemijlocit prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor legii sau asociațiile obștești de consumatori sînt în drept să intenteze acțiuni în instanța de judecată în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor prejudiciați, în vederea solicitării constatării nulității clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive, în condițiile legii.  

Articolul 1240. Cod Civil Garanţiile de rambursare a creditului

(1) Părţile pot conveni asupra constituirii unor garanţii reale (inclusiv gaj), personale (inclusiv fidejusiune) sau a unor alte garanţii uzuale în practica bancară.

(2) Dacă apreciază garanţiile rambursării creditului ca insuficiente, creditorul este în drept să ceară constituirea unor garanţii suplimentare. În cazul refuzului debitorului de a oferi garanţiile suplimentare solicitate de creditor, acesta din urmă are dreptul să reducă suma creditului proporţional reducerii garanţiei sau să declare rezoluțiunea contractului de credit. 

(3) Creditorul este obligat să accepte anularea măsurilor de asigurare care depăşesc limita convenită a garanţiilor. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care măsurile de asigurare depăşesc doar temporar limita convenită a garanţiei.

SeeLess
0 Comments

Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare ...

ReadMore
0 Comments

Conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”

👉 Joi, 29 aprilie 2021, în Sala de ședințe a Primăriei com. Manta, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”.

La ședința de lansare au participat: dna Violeta Hîncu ...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite pe strada B.P. Hașdeu

+3

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 

📢 În data de 18 și 24 aprilie 2021, bordul AO Perspecti...

ReadMore
0 Comments

Fiecare din noi poate dărui o Speranță !

Oferiti daruri, implicați-vă în acte caritabile și faceți voluntariat 💝Astfel îi puteți ajuta pe cei aflați în suferință și vă puteți crește speranța de viață - o spun psihologii !

Este foarte important să ajuți, e important pentru tine în ...

ReadMore
0 Comments

СONCURS DE FOTOGRAFIE/VIDEO "INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL!"

gallery image

Asociaţia Obştească Perspectiva” dă start concursului FOTO/VIDEO cu genericul ,,INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL”organizat în cadrul proiectului: „EcoCahul-Cetăţean implicat pentru un oraş curat”, mun. Cahul. Concursul își propune să descopere și să promoveze noi talente, dorința de interes și cunoștințe, să stimuleze ...

ReadMore
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments