Obligatiunile partilor in cazul aplicarii la credit.

gallery image

Cu toţii aplicăm la un credit mai devreme sau mai tîrziu. Ţinînd cont că trăim in Republica Moldova ne confruntăm şi cu problema întîrzierii plăților la credit. Ce spune Legea despre obligațiuni şi drepturi în acest caz? Atît a creditorilor cît şi a debitorilor. Astāzi facem o excursie in Codul Civil al RM. 

Codul Civil a reglementat o garanție care derivă din Refuzul de executare a contractului(Art. 1241 Cod Civil):

– Creditorul este în drept să refuze executarea obligaţiei de a pune la dispoziţia debitorului creditul dacă, după încheierea contractului de credit:

a) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a rambursa creditul;

b) debitorul sau terţul încalcă obligaţia de a acorda garanţii de rambursare a creditului pe care şi-a asumat-o sau alte condiţii prevăzute de contractul de credit pentru punerea la dispoziţie a creditului. 

– Creditorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziţie următoarele tranşe ale creditului, în cazul în care contractul prevede acordarea creditului în tranşe, dacă debitorul nu îndeplineşte condiţiile contractului referitoare la tranşa sau tranşele precedenteori la tranșa care urmează să se acorde.

– Debitorul este în drept să refuze creditul parţial sau total. În acest caz, el trebuie să plătească creditorului o remuneraţie pentru punerea la dispoziţie a creditului (comision de neutilizare). Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în cazul contractelor de credit pentru consumatori, reglementate prin Legea privind contractele de credit pentru consumatori. Dreptul de refuz prevăzut la alin.(1)-(3) poate fi exercitat doar dacă partea care refuză notifică cealaltă parte într-un termen rezonabil pînă la momentul executării obligaţiilor ce constituie obiectul refuzului. 

Cu referire nemijlocită la Contractele de Credit (încheiate atât între persoane fizice cât și între personae juridice), vom evidenția care sunt prevederile ce reglementează Răspunderea atât a debitorului cât și a creditorului:

–    Art. 1243Răspunderea debitorului 

(1) În cazul în care a rezolvit contractul de credit pentru neexecutarea fără justificare a obligațiilor de către debitor, banca sau organizația de creditare nebancară nu are dreptul de a cere dobînda pe care o va rata din cauza încetării înainte de termen a contractului de credit. Această regulă nu împiedică banca sau organizația de creditare nebancară să ceară repararea prejudiciului cauzat conform dispozițiilor alin. (2) și, după caz, dispozițiilor privind neexecutarea obligațiilor. 

(2) Dispozițiile legale privind clauza penală rămîn aplicabile.

–    Art. 1244. Răspunderea creditorului

    În cazul neexecutării de către bancă sau organizație de creditare nebancară a obligaţiei sale de acordare a creditului, debitorul poate pretinde plata unor penalităţi de întîrziere în modul şi în mărimea prevăzute de lege sau de contract.

–  Art. 1245. Repararea prejudiciului în cazul rambursării anticipate a creditului

    (1) Dacă debitorul rambursează total sau parțial creditul înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare anticipată cu deducerea sumelor economisite, luîndu-se în considerare creditul ce s-ar fi putut acorda din contul acestor mijloace. La calcularea prejudiciului, se ţine cont atît de venitul ratat al creditorului, cît şi de cheltuielile evitate de debitor prin rambursarea înainte de termen a creditului.

    (2) Părțile pot conveni asupra unui comision de plată anticipată prin care se va repara prejudiciul cauzat prin rambursarea anticipată.

 2. Cum pot să-mi revendic acest drept?

  „Articolul 281. Cod Civil: Organele abilitate cu funcții de control privind clauzele abuzive  

(1) Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței efectuează controlul respectării prevederilor art. 712–7204din Codul civil în partea referitoare la contractele încheiate cu consumatorii și constatarea clauzelor abuzive în contracte, la sesizarea consumatorului sau din oficiu, în condițiile legii.  

(2) Comerciantul are obligația de a prezenta Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la solicitare, o copie de pe originalul contractelor încheiate cu consumatorul care fac obiectul controlului, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a altor obligații de confidențialitate impuse de lege sau de contract.  

(3) În cazul constatării clauzelor abuzive în contractul încheiat cu consumatorul, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței întocmește act de constatare și intentează acțiune în instanța de judecată în vederea solicitării constatării nulității acestor clauze. (4) În cazul în care constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte, instanța de judecată constată nulitatea acestor clauze, dispune excluderea lor din contract, impunînd, totodată, comerciantului obligația de a exclude aceste clauze din contractele cu același obiect încheiate cu alți consumatori, precum și interdicția de a include astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi încheiate cu consumatorii.  

(5) Pentru prevenirea includerii în contracte a unor clauze abuzive, acțiunile menționate la alin. (3) și (4) pot fi îndreptate, separat sau în ansamblu, împotriva unui număr de comercianți din același sector economic sau împotriva asociațiilor acestora care utilizează sau recomandă utilizarea acelorași clauze sau a unor clauze similare.  

(6) Consumatorul prejudiciat nemijlocit prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor legii sau asociațiile obștești de consumatori sînt în drept să intenteze acțiuni în instanța de judecată în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor prejudiciați, în vederea solicitării constatării nulității clauzelor contractuale presupuse a fi abuzive, în condițiile legii.  

Articolul 1240. Cod Civil Garanţiile de rambursare a creditului

(1) Părţile pot conveni asupra constituirii unor garanţii reale (inclusiv gaj), personale (inclusiv fidejusiune) sau a unor alte garanţii uzuale în practica bancară.

(2) Dacă apreciază garanţiile rambursării creditului ca insuficiente, creditorul este în drept să ceară constituirea unor garanţii suplimentare. În cazul refuzului debitorului de a oferi garanţiile suplimentare solicitate de creditor, acesta din urmă are dreptul să reducă suma creditului proporţional reducerii garanţiei sau să declare rezoluțiunea contractului de credit. 

(3) Creditorul este obligat să accepte anularea măsurilor de asigurare care depăşesc limita convenită a garanţiilor. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care măsurile de asigurare depăşesc doar temporar limita convenită a garanţiei.

SeeLess
0 Comments

Este posibilă discriminarea pe criteriu etnic a pacienților Spitalului Clinic Bălți?

Este posibilă ostilitatea etnică atunci când se tratează pacienții din Spitalul Clinic Bălți? Povestea dificilă a lui Anastasia Sergeenko, un reprezentant al romilor Bălți.

Urmăriți materialul video în care Anastasia Sergheenco, o reprezentantă a romilor, va relata dificultățile cu care se c...

ReadMore
0 Comments

Atelier de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Găvănoasa

⚠️ La 16 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Tinerii schimbă comunitatea” din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la "Atelier de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, component...

ReadMore
0 Comments

Ateliere de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Manta

+2

👉 La 13 și 19 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la "Ateliere de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, componentele, ...

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Laurențiu Mutruc

gallery image

Laurențiu Mutruc este un tânăr activist, absolvent al

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Liliana Bacal

gallery image

În Sălcuța, r. Căușeni, a fost lansată Săptămâna Transparenței Locale – o campanie de informare a populației privind asigurarea transparenței și promovarea accesului la informații de interes public.


Inițiativa este desfășurată de lidera comunitară și absolventa

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Svetlana Busuioc

‼De azi, vă prezentăm istoriile de succes ale absolvenților și absolventelor

ReadMore
0 Comments

La Cahul au ajuns pubele și urne de gunoi stradale!

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Dragi prieteni, vă informăm că pe parcursul zilei de ast...

ReadMore
0 Comments

Discuții cu referire la noul Plan Urbanistic General municipiului Bălți

+3

În februarie, Asociația pentru Drepturile Omului LEX21, împreună cu activiștii societății civile, au organizat o serie de discuții online despre noul Plan Urbanistic General a mun. Bălti. Vă invităm să-i vadă: 


В феврале «Ассоциация по правам человека LEX21» совместно с гражданскими активиста...

ReadMore
Disutie Alexandr Baicalov
Discuție cu Alexandr Baicalov cu referire la noul Plan Urbanistic General ce urmează să fie adoptat de către primăria municipiului Bălți.
0 Comments

Ședință de lucru cu Tinerii din com. Găvănoasa

👉La 10.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului de acțiuni privin...

ReadMore
0 Comments

Ședință de lucru APL - Tineri în com. Manta

👉La 05.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului ...

ReadMore
0 Comments