Construcțiile din zonele verzi a municipiului Bălți. Ce a fost planificat și la ce s-a ajuns?

gallery image

A avut posibilitatea primaria Bălți să oprească construcțiile din parcuri si extinderile neautorizate în spațiile verzi? Ar fi fost posibile aceste vanzări și dări în arendă dacă aceste subiecte ar fi fost mediatizate mai mult? Ce acțiuni poate întreprinde primăria Bălți pentru a rezilia contractele de arendă buclucașe care se prelungesc automat pe banda rulantă la Bălți? De ce nu supraveghează nimeni cand expiră contractele pentru a trimite o notificare arendașului despre expirare a contractelor de arendă și locațiune? Ce fel de proprietar este acesta care nu urmărește cand expiră contractele de arendă, le închiriază la prețuri de nimic? Sunt gata consilierii actuali să lupte pentru recuperarea terenurilor vandute cu incalcarea grosolană a procedurilor?

Despre aceste și alte subiecte au discutat invitații la masa rotundă organizată de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI pe data de 04.09.2020.

De data aceasta, am ales din nou un subiect important și dureros „Construcțiile din zonele verzi a municipiului Bălți. Ce a fost planificat și la ce s-a ajuns ”. Implicarea avocaților în eveniment, a făcut posibilă ridicarea și discutarea aspectelor juridice ale acestei probleme la nivel profesional. Cuvântul a fost acordat și reprezentanților presei, societății civile și primarului orașului Singerei Arcadie Covalev, care și-au împărtășit experiența practică în acest domeniu. Credem că discuția este unul dintre primii pași către rezolvarea problemelor urbane. A fost interesant și util să auzi părerea redactorului-șef al ziarului „SP” Ruslan Mihalevski, care a vorbit despre modul în care a dezvăluit problema construcțiilor în parcurile orășenești de la începutul anilor 2000, în special, transformarea unei mici galerii într-un complex comercial cu 3 etaje în care se află magazinul „Bonus”.

Desigur, participanții nu au ignorat întrebările care sunt mai aproape de zilele noastre despre clădirile extinse și ridicate ale cafenelelor / restaurantelor „Malîș”, „Incomlac”, „Prime”, „Di Vino” și altele, care duc la distrugerea spațiilor verzi și la reducerea zonelor parcului. În timpul dezbaterii acestor probleme, activiștii civili Maxim Burduja și Nikolai Usatîi, care luptă pentru protecția drepturilor și intereselor cetățenilor de mulți ani, au jucat un rol semnificativ. Lilia Cialpuh, în numele persoanelor cu nevoi speciale, a vorbit despre problemele cu care trebuie să se confrunte în fiecare zi pentru a avea acces la spațiul public.

Din păcate, autoritățile locale din Bălți din nou au ignorat oportunitatea de a se alătura discuției.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Mobilizare pentru monitorizare” implementat de ”Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI” finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile locale în Republica Moldova”.

_________________________________________________

Была ли у бельцкой примэрии возможность остановить строительство и несанкционированное расширение в парковых зонах? Были бы возможны эти продажи и аренды, если бы эти темы были больше растиражированы? Какие действия может предпринять бельцкая примэрия, чтобы расторгнуть проблемные договоры аренды, которые автоматически продлеваются как на конвейере? Почему никто не контролирует истечение срока действия договоров, чтобы уведомить арендаторов об этом? Что это за собственник, который сдаёт недвижимость за копейки и не следит за истечением срока аренды? Готовы ли действующие муниципальные советники бороться за возвращение земли, проданной с грубым нарушением процедур?

Эти и другие темы обсуждались за круглым столом, организованным «Ассоциацией по правам человека Lex XXI» 04.09.2020 г.

В этот раз мы снова выбрали важную и насущную тему «Строения в парковых зонах муниципия Бэлць. Что планировалось и чем в итоге оказалось». К участию в мероприятии удалось привлечь юристов, что позволило поднять и обсудить правовые аспекты данной проблемы на профессиональном уровне. Слово было также предоставлено представителям прессы, активного гражданского общества и примару города Сынжерей Аркадий Ковалев, который поделился своим практическим опытом в данной сфере. Мы считаем, что гласность это один из первых шагов на пути решения городских проблем, поэтому интересно и полезно было услышать голос главного редактора газеты «СП» Руслана Михалевского, который рассказал о том, как освещает проблему застройки городских парков ещё с начала 2000-ых годов, в частности трансформацию маленького тира в 3-этажный торговый комплекс в котором расположен магазин «Bonus».

Конечно же, участники не обошли вниманием и более близкие к сегодняшнему дню вопросы о разросшихся и возводящихся зданиях кафе\ресторанов «Малыш», «Incomlac», «Prime», «Di Vino» и других, которые приводят к уничтожению зелёных насаждений и сокращению полезной площади парковых зон. В ходе обсуждения этих вопросов заметную роль сыграли гражданские активисты Максим Бурдужа и Николай Усатый, которые многие годы борются за защиту прав и интересов горожан. Лилия Чалпух от лица людей с особыми потребностями рассказала о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно для того чтобы получить доступ к общественному пространству.

К сожалению, местные Бельцкие власти вновь проигнорировали возможность присоединиться к дискуссии.

Круглый стол прошел в рамках проекта «Мобилизация для мониторинга», реализуемого «Ассоциацией по правам человека LEXXXI», финансируемого Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра в рамках программы грантов «Развитие местного гражданского общества в Республике Молдова».

______________________________________________

Did Balti Municipality have the possibility to stop the constructions in the parks and the unauthorized extensions in the green spaces? Would these sales and leases have been possible if these topics had been covered more? What actions can Bălți Municipality take to finish the troubled lease contracts that are automatically extended on the conveyor belt in Bălți? Why doesn't anyone supervise when contracts expire to send a notice to the lessee about the expiration of the leases and leases? What kind of landlord is he who does not pursue when the leases expire, rents them for nothing? Are the current councilors ready to fight for the recovery of the land sold with the gross violation of the procedures?

Invitations to these and other topics were discussed at the round table organized by "Association for Human Rights Lex XXI" on 04.09.2020.

This time, it was chosed again an important and painful topic “Constructions in the green areas of Bălți municipality. What was planned and what was achieved ". The involvement of lawyers in the event, made it possible to raise and discuss the legal aspects of this issue at a professional level. The floor was also given to the representatives of the press, civil society and the mayor of Singerei, Arcadie Covalev, who shared their practical experience in this field. We believe that the discussion is one of the first steps towards solving urban problems. It was interesting and useful to hear the opinion of the editor-in-chief of the newspaper "SP" Ruslan Mihalevski, who spoke about how he revealed the problem of construction in city parks in the early 2000s, in particular, the transformation of a small gallery into a commercial complex with 3 floors in which the "Bonus" store is located.

Of course, the participants did not ignore the questions that are closer to our days about the extensive and elevated buildings of cafes / restaurants "Malis", "Incomlac", "Prime", "Di Vino" and others, which lead to the destruction of green spaces and reduction of park areas. During the debate on these issues, civil activists Maxim Burduja and Nikolai Usatii, who have been fighting for the protection of the rights and interests of citizens for many years, played a significant role. Lilia Cialpuh, on behalf of people with special needs, spoke about the problems they have to face every day to have access to public space.

Unfortunately, the local authorities in Balti again ignored the opportunity to join the discussion.

The round table took place within the project "Mobilization for monitoring" implemented by the "Association for Human Rights Lex XXI" financed by the European Union and the Konrad Adenauer Foundation under the grant program "Development of local civil society in the Republic of Moldova".


SeeLess
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Lipovanca cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 Campania de lucru cu cetățenii, privind evacuarea deșeur...

ReadMore
0 Comments

Salvați moștenirea arhitecturală a orașului Bălți

gallery image

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost întotdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Deși Băl...

ReadMore
0 Comments

Locuitorii din sec. Lipovanca primesc pubele!

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📜 Stimați locuitori ai municipiului Cahul din sec. Lipovanca, vă inf...

ReadMore
0 Comments

Cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale în Bălți

+7

Urmăriți investigație Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/206781397896076

------------

<...
ReadMore
0 Comments