"Nu toți sunt egali în fața legii" demonstrează administrația Spitalului Clinic Bălți

RO/RU/ENG


DECIZIILE CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII 

La începutul lunii noiembrie a anului 2019, în presă a fost publicată o scrisoare deschisă, prin care un tânăr medic comunică că îi este interzis să practice profesia de chirurg. Când a pierdut orice speranță că poate rezolva situația din interior, a făcut o adresare la presă și la organele de resort. La trei zile după ce a dat în vileag practicile păguboase ale SC Bălți, tânărul medic a fost suspendat din funcție, anchetat disciplinar și mustrat aspru.

După ce s-a făcut cunoscut cazul în presă, un grup de oameni din municipiul Bălți s-au mobilizat pentru a susține medicului. Acesta a depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

La data de 12.11.2019 i-a fost suspendat contractul individual de muncă pe perioada anchetei interne. Drept urmare, la data de 29.11.2019 a fost sancţionat disciplinar cu mustrare aspră.

În urma examinării cazului, la data de 20 martie 2020, Consiliul a elaborat o decizie prin care hotărăște că faptele examinate constituie hărțuire pe criteriu de vârstă și opinie (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf?fbclid=IwAR1eWtT_IEOlc4R101clnqrrAqD4QwyddEQksmtLC4FWmggM8JJ6vS5GOEc). Consiliul recomandă directorului Spitalului Clinic Bălți și șefei Departamentului Unitatea Primiri Urgență (UPU) să-și stopeze comportamentul ofensator față de petiționar și să adopte un comportament profesionist de îndrumare și susținere a tânărului specialist, împărtășind experiența acestora.

Cu toate acestea, administrația spitalului nu și-a stopat atitudinea de discriminare, continuînd să intimideze tânărul specialist. Medicul s-a văzut nevoit să înainteze o cerere de chemare în judecată împotriva IMSP “Spitalul Clinic Bălți” cu privire la anularea ordinului de sancționare, restituirea salariului pe perioada suspendării temporare a contractului de muncă, restabilirea în funcția de medic chirurg în cadrul ,,Spitalul Clinic Bălți”, încasarea despăgubirii morale și materiale și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărârea din 24 februarie 2021 (https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/70d39595-0903-436f-90f1-450abc50bed4, https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a90777a8-8559-4d2d-90f9-969501fb8a29), acţiunea reclamantului a fost admisă parţial. Tânărul specialist a contestat hotărârea, iar cazul său se află în prezent la Curtea de Apel.

 Începând cu perioada pandemiei, lucrătorii medicali s-au văzut expuși infectării cu Covid-19, nefiind echipați cu materialele de protecție necesare, deoarece “erau insuficiente”.

 Nemulțumiți de lipsa de acțiuni, din partea sindicatului din care făcea parte – sindicatul „Sănătatea”, un grup de lucrători medicali de la Spitalul Clinic Bălți a decis crearea unui sindicat alternativ, „Susținere”. Pentru că au dorit să plece din sindicatul „Sănătatea”, mai mulți angajați din sistemul medical au fost intimidați de administrația spitalului - au primit sancțiuni, mustrări aspre și li se deschid anchete de serviciu.

Din acest motiv, membrii sindicatului “Susținere” au depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea discriminării, obiectul plângerii fiind discriminare în realizarea dreptului la asociere pe criteriul de apartenență sindicală. Petiționara declară că există o atitudine comportamentală diferită a administrației față de președinta sindicatului înregistrat anterior și președinta sindicatului nou înregistrat.

Prin decizia din 01 decembrie 2020 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf?fbclid=IwAR0NnnrTYpLw46SYu513qoyeWdky5tAZr6Gjyja4cS0x0PyfRJtKRr3Dwbg), s-a decis că faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de apartenență sindicală în exercitarea dreptului la asociere. În vederea repunerii în drepturi a petiționarei, Consiliul recomandă administrației să nu creeze impedimente nejustificate, care ar periclita buna desfășurarea a activității organizației sindicale pe care o conduce.

În decurs de jumătate de an după adoptarea deciziei citate mai sus, membrii sindicatului „Susținere” se întâlnesc în continuare cu diverse dificultăți în procesul de comunicare cu administrația IMSP SC Bălți. În pofida numeroaselor încercări ale conducerii SM “Susținere”, de a stabili o întrevedere cu reclamații, pentru a discuta problemele cu care se confruntă lucrătorii instituției afiliați organizației sindicale, întrevederea nu a avut loc.

Prin decizia din 23 iunie 2021 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_68_-2021-1.pdf?fbclid=IwAR1TwUJEiK_DG-T-YmPIRJdwbXe4l9JTr8NQvtXyJkW7gXGJyc6loSR0vaM) Comisia decide că faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de apartenență sindicală, de asemenea Consiliul va întocmi în privința reclamaților un proces verbal de constatare a contravenției sub aspectul de neexecutarea recomandărilor date de Consiliu prin decizia din 01.12.2020 emisă pe cauză nr. 216/2020.

În pofida tuturor deciziilor luate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, administrația IMSP SC Bălți rămâne a fi indiferentă la solicitările exprimate de noul sindicat. Tratament evident diferențiat care se aplică celor două sindicate, afectează interesele lucrătorilor care au optat să se alăture sindicatului “Susținere”, or interesele acestora riscă să nu fie promovate corespunzător din cauza apartenenței sindicale.

Acest material analitic a fost elaborat în cadrul proiectului „Sistemul medical din Bălți și Drochia în vizorul societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile locale în Republica Moldova”.

-------

Решения Совета по Предупреждению и Ликвидации Дискриминации и Обеспечению Равенства


В начале ноября 2019 года в прессе было опубликовано открытое письмо, в котором молодой врач сообщает, что ему запрещают заниматься профессией хирурга. Когда он потерял всякую надежду на то, чтобы решить ситуацию изнутри, он обратился к прессе и соответствующим органам. Через три дня после разоблачения действий Бельцкой Клинической Больницы молодой врач был отстранен от должности, подвергнут дисциплинарному расследованию и получил строгий выговор.


После того, как о случившемся стало известно в прессе, в поддержку врача мобилизовалась группа жителей Бэлць. Он подал жалобу в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

12.11.2019 действие его индивидуального трудового договора было приостановлено в ходе служебного расследования. В результате 29 ноября 2019 года ему был назначен строгий выговор.

После рассмотрения дела 20 марта 2020 года Совет принял решение, согласно которому рассмотренные факты представляют собой преследование по признаку возраста и убеждений: (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf?fbclid=IwAR1eWtT_IEOlc4R101clnqrrAqD4QwyddEQksmtLC4FWmggM8JJ6vS5GOEc).

Совет рекомендовал директору Бельцкой клинической больницы и начальнику отделения неотложной помощи прекратить оскорбительное поведение по отношению к заявителю и начать вести себя профессионально, направляя и поддерживая молодого специалиста, делясь своим опытом.

Однако администрация больницы не прекратила своего дискриминационного отношения, продолжая запугивать молодого специалиста. Врач был вынужден подать в суд на Бельцкую Клиническую Больницу об отмене санкционирования, возврате заработной платы за время временного приостановления трудового договора, восстановлении на должности хирурга, взыскании моральной и материальной компенсации и судебных издержек.

Решением от 24 февраля 2021 г. (https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/70d39595-0903-436f-90f1-450abc50bed4, https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a90777a8-8559-4d2d-90f9-969501fb8a29) иск заявителя был частично удовлетворен. Молодой специалист обжаловал это решение, и его дело сейчас находится на рассмотрении в Апелляционном суде.

С началом пандемии медицинские работники подвергались заражению Covid-19, не имея необходимых защитных материалов, потому что «их было недостаточно».

Недовольные бездействием со стороны профсоюза «Здоровье», к которому они принадлежали, группа медицинских работников из Бельцкой клинической больницы решила создать альтернативный профсоюз «Поддержка». «Профсоюз» здравоохранения. Несколько сотрудников медицинской системы подверглись запугиванию администрацией больницы за то, что они хотели покинуть старый профсоюз «Здоровье» - они получили санкции, суровые выговоры, против них возбуждены служебные расследования.

По этой причине члены профсоюза «Поддержка» подали жалобу в Совет по предупреждению дискриминации, предметом которой является дискриминация при реализации права на объединение на основании членства в профсоюзе. Заявитель утверждает, что со стороны администрации существует разное поведенческое отношение к председателю ранее зарегистрированного профсоюза и председателю вновь зарегистрированного профсоюза.

Решением от 1 декабря 2020 г. (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf?fbclid=IwAR0NnnrTYpLw46SYu513qoyeWdky5tAZr6Gjyja4cS0x0PyfRJtKRr3Dwbg) было заключено, что установленные факты представляют собой прямую дискриминацию по признаку членства в профсоюзе при осуществлении права на объединение. Чтобы восстановить права заявителя, Совет рекомендует администрации не создавать неоправданных препятствий, которые могут поставить под угрозу бесперебойную работу профсоюзной организации, которую она возглавляет.

В течение полугода после принятия вышеупомянутого решения члены профсоюза «Поддержка» продолжают сталкиваться с различными трудностями в процессе коммуникации с администрацией Бельцкой клинической больницы. Несмотря на неоднократные попытки руководства «Поддержки» организовать встречу с администрацией, обсудить проблемы, с которыми сталкиваются работники учреждения, входящего в профсоюзную организацию, встреча так и не состоялась.

Решением от 23 июня 2021 г. (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_68_-2021-1.pdf?fbclid=IwAR1TwUJEiK_DG-T-YmPIRJdwbXe4l9JTr8NQvtXyJkW7gXGJyc6loSR0vaM) комиссия постановляет, что обнаруженные факты представляют собой прямую дискриминацию по признаку членства в профсоюзе, Совет также составит отчет о выявлении нарушения в части несоблюдения рекомендаций, данных Советом решением от 01.12.2020 выдан по делу № 216/2020.

Несмотря на все решения, принятые Советом по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, администрация Бельцкой клинической больницы остается безразличной к просьбам, выраженным новым профсоюзом. Очевидно дифференцированное отношение, которое применяется к двум профсоюзам, затрагивает интересы рабочих, которые решили вступить в профсоюз «Поддержка», или их интересы могут не поддерживаться должным образом из-за членства в новом профсоюзе.

Этот аналитический материал был разработан в рамках проекта «Медицина Бельц и Дрокии под взором гражданских активистов», финансируемого Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра в рамках грантовой программы «Развитие местного гражданского общества в Республике Молдова».

---------

Decisions of the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality 


At the beginning of November 2019, an open letter was published in the local press, through which a young doctor communicates that he is forbidden to practice the profession of surgeon. When he lost all hope that he could solve the situation from the inside, he addressed the press and the relevant bodies. Three days after revealing the harmful practices of Balti clinical hospital, the young doctor was suspended from workplace, disciplinary investigated and severely reprimanded.

After the case became known in the press, a group of people from Balti mobilized to support the doctor. He lodged a complaint with the Council on the Prevention and Elimination of Discrimination and Ensuring Equality.

On 12.11.2019, his individual employment contract was suspended during the internal investigation. As a result, on November 29, 2019, he was disciplined with severe reprimand.

Following the examination of the case, on 20 March 2020, the Council issued a decision, deciding that the facts examined constituted harassment on grounds of age and opinion. (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf?fbclid=IwAR1eWtT_IEOlc4R101clnqrrAqD4QwyddEQksmtLC4FWmggM8JJ6vS5GOEc).

The Council recommends the director of the Bălți Clinical Hospital and the head of the Emergency Reception Unit (UPU) to stop their offensive behavior towards the petitioner and to adopt a professional behavior of guiding and supporting the young specialist, sharing their experience.

However, the hospital administration did not stop its discriminatory attitude, continuing to intimidate the young specialist. The doctor was forced to file a lawsuit against Bălți Clinical Hospital regarding the cancellation of the sanctioning order, the return of the salary during the temporary suspension of the employment contract, the reinstatement in the position of surgeon within the Bălți Clinical Hospital, the collection of moral and material compensation and court costs.

By the decision of February 24, 2021 (https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/70d39595-0903-436f-90f1-450abc50bed4, https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a90777a8-8559-4d2d-90f9-969501fb8a29),

the applicant's action was upheld in part. The young specialist challenged the decision, and his case is currently before the Court of Appeal.

 Since the pandemic, medical workers have been exposed to Covid-19 infection, not being equipped with the necessary protective materials, because "they were insufficient."

 Dissatisfied with the lack of action on the part of the tradeunion "Health" he belonged to, a group of medical workers from the Balti Clinical Hospital decided to create an alternative tradeunion, "Support". Because they wanted to leave the "Health" tradeunion, Several employees in the medical system were intimidated by the hospital administration - they received sanctions, harsh reprimands and service investigations are opened against them.

For this reason, the members of the “Support” trade union filed a complaint with the Council for the Prevention of Discrimination, the object of the complaint being discrimination in exercising the right to association on the basis of trade union membership. The petitioner states that there is a different behavioral attitude on the part of the administration towards the chairman of the previously registered trade union and the chairman of the newly registered trade union.

By decision of December 1, 2020 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf?fbclid=IwAR0NnnrTYpLw46SYu513qoyeWdky5tAZr6Gjyja4cS0x0PyfRJtKRr3Dwbg), it was decided that the facts found represent direct discrimination on the basis of trade union membership in the exercise of the right to association. In order to restore the petitioner's rights, the Council recommends that the administration not create unjustified impediments, which would jeopardize the proper functioning of the trade union organization it leads.

Within half a year after the adoption of the decision cited above, the members of the “Support” trade union continue to encounter various difficulties in the communication process with the Bălți Clinical Hospital administration. Despite numerous attempts by the management of trade union “Support” to establish a meeting with complaints, to discuss the problems faced by the workers of the institution affiliated to the trade union organization, the meeting did not take place.

By the decision of June 23, 2021 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_68_-2021-1.pdf?fbclid=IwAR1TwUJEiK_DG-T-YmPIRJdwbXe4l9JTr8NQvtXyJkW7gXGJyc6loSR0vaM) the Commission decides that the facts found represent direct discrimination on the basis of trade union membership, the Council will also draw up a report on the finding of contravention in terms of non-compliance with the recommendations given by the Council by decision of 01.12.2020 issued on case no. 216/2020.

Despite all the decisions taken by the Council for the prevention and elimination of discrimination and ensuring equality, the administration of Bălți Clinical Hospital remains indifferent to the requests expressed by the new trade union. Obviously differentiated treatment that applies to the two unions, affects the interests of workers who have chosen to join the union "Support", or their interests may not be properly promoted due to union membership.

This analytical material was developed within the project "Medical system fro Balti and Drochia are in the sights of civil society", funded by the European Union and the Konrad Adenauer Foundation under the grant program "Development of local civil society in the Republic of Moldova".

SeeLess
0 Comments

Trainingul „Achizițiile publice în domeniul sănătății” organizat de ”ADO Lex XXI”

Reprezentanții Instituțiilor Medicale din Nordul Moldovei, experți în achiziții publice, timp de 2 zile (18 și 20 octombrie 2021) au participat, la Trainingul „Achizițiile publice în domeniul sănătății” organizat de ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate, analizate și discutate următoarele subiecte:...

ReadMore
0 Comments

Podcast cu Alex Streleț

RO\RU


Prieteni, ascultați un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu Alex Streleț despre Government Defence Integrity Index, despre pârghiile necesare pentru a combate corupția din domeniul securității și apărării, dar și despre măsurile ce ar trebui să fie adoptate de guverne pentru a consolida ...

ReadMore
6. Alex Streleț despre corupția în sistemul de securitate și apărare
Alex Streleț este moldoveanul care a activat în calitate de Ofițer de Proiect la Transparency International Defense & Security cu sediul la Londra, participând direct la elaborarea GDI, adică Governme
0 Comments

Podcast cu James Wasserstrom – primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU

RO\RU


Prieteni, faceți click mai jos pentru a asculta un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu James Wasserstrom despre cum a fost să fie primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU, despre munca sa în Afganistan, dar și despre opiniile sale preliminare cu privire la corupția din Rep...

ReadMore
5. James Wasserstrom on being the first U.N. Whistleblower and on his work in Moldova
Mr. James Wasserstrom is currently a private consultant on corruption and transparency issues, who began his career with the United Nations, and was posted to the UN Mission in Kosovo (UNMIK) in early
0 Comments

Podcast cu deputatul Dan Perciun

RO\RU


În acest episod, am discutat cu deputatul Dan Perciun despre frauda bancară, despre inițiativa de reducere a numerarului în economie și de promovare a plăților electronice, despre corupția din sistemul medical, dar și despre prioritățile fracțiunii PAS și ale lui Dan personal în actualul Parlament.

-----

В этом эпизоде м...

ReadMore
0 Comments

Podcast cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard

RO\RU

În cadrul acestui episod, am analizat cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard, următoarele întrebări:

- Ce explică lipsa de sprijin empiric pentru opinia că democratizarea reduce corupția?

- Dacă democratizarea sistemului politic nu sunt este cheia magică pentru promovarea integrității guvernamentale, ce fel de măsuri și instrum...

ReadMore
0 Comments

Instruire privind “Planificarea bugetară a autorităților locale”

👉 Membrii

ReadMore
0 Comments

Semnarea acordurilor de colaborare cu Grupurile de Inițiativă

+7

🆕 La 25.09.2021 a avut loc evenimentul de Semnare a acordurilor de colaborare cu grupurile de inițiativă ce au fost selectate spre finanțare în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri 2021, ediția a VIII-a . La eveniment au fost prezenț...

ReadMore
0 Comments

Lucrările de construcție a foișorului din comuna Manta

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Confecționarea Foișorul Prieteniei din com. Manta

+4

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice a fost prezentat de ADO Lex XXI

+3

RO/ENG/RU

Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice realizate de IMSP Spitalul Raional Fălești a fost prezentat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în date de 29 septembrie 2021. La eveniment au fost prezenți activiștii civici, studenți, reprezentanții grupurilor de inițiativă, reprezentanții autorităților contratante.

Particip...

ReadMore
‪#‎anticorupție‬ – Explore
0 Comments